Hortez - ochrana osobních údajů : Hortez sport - specialista na outdoor

Nákupní košík

0 Kč ( 0 ks zboží )

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souvisejícími normami, a v souladu s příslušnými principy zpracování osobních údajů sdělujeme tyto informace:

 

Kdo jsme?

Provozovatelem e-shopu www.hortez.cz a tedy správcem osobních údajů je:

Dagmar Jochcová - HORTEZ

Trusovická 696

783 14, Bohuňovice

IČ 11569255

(dále jen „správce“)

 

V jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme?

Jako správce zpracováváme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního účelu zpracování. Vždy přitom postupuje v souladu s platnými právními předpisy a povinnostmi správce.

Zpracování osobních údajů má podpůrný charakter hlavní činnosti, tedy prodeje outdoorového zboží.

 

Jaké jsou účely zpracování?

Správce zpracovává osobní údaje vždy pro jasný a srozumitelný účel. Tímto účelem je realizace obchodní transakce (uzavření a plnění kupní smlouvy) s prodávaným zbožím. Doprovodně jsou tyto osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění právních povinností vztahujících se k realizované transakci (např. účetnictví).

Vaše osobní údaje nejsou využívány k marketingovým účelům, a to ani formou přímého marketingu. Osobní údaje rovněž nejsou předávány za tímto účelem jinému subjektu.

 

Právní základ zpracování

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními normami, a to na základě následujících právních titulů (zejména):

 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,

 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů realizuje Správce výjimečně, a to výhradně na základě výjimek pro zpracování.

 

Jaké jsou zdroje osobních údajů, které zpracováváme?

Správce získává osobní údaje ke zpracování tímto způsobem:

 přímo od subjektů údajů.

 

Jaké jsou kategorie subjektů osobních údajů?

 zákazníci, klienti a dodavatelé služeb,

 jiné osoby ve smluvním vztahu ke správci.

 

Jaké jsou kategorie osobních údajů?

 adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním,

 popisné údaje,

 zvláštní kategorie osobních údajů - tzn. takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

 

Kdo jsou příjemci osobních údajů?

Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány.

Správce vždy respektuje účel zpracování i veškeré právní povinnosti a odpovědnosti.

U Správce nedochází k předávání osobních údajů mimo území EU.


Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Správce provádí zpracování osobních údajů v rámci své provozovny, osobně nebo prostřednictvím určených zpracovatelů (účetnictví, poskytovatel e-shopu). Zpracování probíhá v listinné i elektronické podobě, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Správce nerealizuje profilování či automatizované rozhodování.

 

Při zpracování osobních údajů Správce vždy dbá na dodržování zákonných požadavků, jakož i obecných principů ochrany osobních údajů.

 

Jak osobní údaje chráníme?

Správce zabezpečuje organizačně a technicky ochranu osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům či k neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

 

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a v souladu s veškerými povinnosti dle zákonných norem. Doba zpracování se váže na obecné zákonné lhůty (účetnictví, reklamace apod.).

 

Jaká práva má subjekt údajů (nositel osobních údajů)?

Každý subjekt má právo být informován o zpracování osobních údajů, a to na základě žádosti subjektu údajů (v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními), zejména pak ve vztahu k následujícím informacím:

 účel zpracování,

 kategorie dotčených osobních údajů,

 příjemce nebo kategorie příjemců,

 doba zpracování ev. uložení osobních údajů,

 dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Dále má subjekt následující práva:

 právo na přístup k osobním údajům,

 právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů,

 právo na výmaz osobních údajů,

 právo na omezení zpracování,

 právo na přenositelnost údajů,

 právo vznést námitku,

 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

(pro vysvětlení jednotlivých práv lze kontaktovat Správce na níže uvedených kontaktech)


Pokud se subjekt domnívá, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může:

 požádat Správce o vysvětlení či doplnění informací (i v případě neporozumění),

 požadovat odstranění protiprávního stavu,

 obrátit se na dozorový úřad, tzn. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

NÁHRADA ZA PROVEDENÉ ÚKONY

Veškeré informace, sdělení a úkony dle GDPR se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

S dotazy či žádostmi na uplatnění práv subjektu údajů je možno se obrátit písemně na uvedenou adresu nebo elektronicky na e-mail hortez@hortez.cz.

Dotazy či žádosti nelze uplatňovat na výdejním místě e-shopu, jedná se pouze o smluvní výdejní místo bez další vazby na správce.

 

Dagmar Jochcová

Výrobci

HORTEZ doporučuje

Židle Coleman Bungee Chair

Židle Coleman Bungee Chair

1.484 Kč vč. DPH (1.649 Kč)
Ušetříte: 165 Kč
Treková obuv Meindl Respond GTX lady

Treková obuv Meindl Respond GTX lady

3.550 Kč vč. DPH (3.999 Kč)
Ušetříte: 449 Kč
Plachta Warmpeace Shelter

Plachta Warmpeace Shelter

2.690 Kč vč. DPH (2.990 Kč)
Ušetříte: 300 Kč
Treková obuv Meindl Litepeak GTX

Treková obuv Meindl Litepeak GTX

6.050 Kč vč. DPH (6.799 Kč)
Ušetříte: 749 Kč
Treková obuv Aku Conero NBK GTX

Treková obuv Aku Conero NBK GTX

4.995 Kč vč. DPH (5.690 Kč)
Ušetříte: 695 Kč
Bunda Tilak Stinger Paclite

Bunda Tilak Stinger Paclite

6.840 Kč vč. DPH (7.690 Kč)
Ušetříte: 850 Kč

Dárkové poukazy

Půjčovna outdoorového vybavení